Všeobecné smluvní podmínky

1) Úvodní ustanovení

1.1

Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou PZ Komplex s.r.o. se sídlem Bylany čp. 32, PSČ 538 01  IČ: 03757943, DIČ: CZ03757943 (dále jen dodavatel) na straně jedné a odběratelem na straně druhé.

1.2

Aktuální znění všeobecných smluvních podmínek je veřejně dostupné na internetových stránkách dodavatele www.infoaktualne.cz a na vyžádání jsou k dispozici v tištěné podobně na adrese firmy dodavatele.

2) Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek dodavatele poskytnout služby zahrnující zveřejnění prezentace firmy odběratele na internetových stránkách popřípadě poskytnutí dalších dohodnutých doplňkových služeb a na straně druhé závazek odběratele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu stanovenou ve smlouvě.

2.2

Dodavatel je povinen poskytovat služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3) Zadávání a obsah prezentací

3.1

Dohoda, která je uzavřena na základě telefonické dohody.

3.2

Odběratel souhlasí na základě telefonické dohody s uveřejněním těchto údajů. Obchodní firma

(registrovaný název), sídlo resp. místo podnikání tak, jak je má uvedeno v obchodním nebo živnostenském rejstříku, IČ, DIČ (pokud je jeho držitelem), kontaktní informace, popis činnosti.

3.3

Veškeré případné dodatky a změny týkající se změn nebo přání, musí být sjednány písemně.

3.4

Odběratel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne pro svou prezentaci dodavateli. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku odběratele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována práva třetích.  Odběratel se zavazuje, že za dodavatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti se závadným obsahem služby poskytnuté dodavatelem odběrateli.

4) Podklady pro prezentaci a korekturu

4.1

Každá prezentace vychází z telefonické dohody. Kde odběratel poskytne aktuální údaje a kontakty.

4.2

Při aktualizování údajů a kontaktů je odběratel povinen uvádět pouze pravdivé a nezavádějící údaje.

4.3

Součástí prezentace mohou být i loga a obrázky, nebo videa, které budou spolu s textem vystaveny na internetu. Tyto další podklady nezbytné pro vytvoření, či aktualizování prezentace jsou odeslány na email info@infoaktualne.cz. V případě telefonické dohody, lze tyto informace stáhnout z webových stánek. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro prezentaci odpovídá odběratel.

Jestliže odběratel neposkytne požadované informace ve stanoveném termínu, pak ze závazku nevyplývá žádný nárok na náhradu škody za nezveřejnění popřípadě částečné nebo chybné zveřejnění prezentace.

4.4

Jakýkoliv požadavek na úpravu původního obsahu požadované prezentace musí být poslán na email info@infoaktualne.cz nebo telefonickou dohodou.

4.5

Korektura zveřejňované reklamy je dodavatelem zasílána odběrateli pouze na základě jeho výslovného požadavku.

4.6

Pokud se odběratel ve stanoveném termínu ke kontrolnímu náhledu (korektuře) prezentace nevyjádří, má se za to, že s podobou inzerátu tak, jak mu byl zaslán, souhlasí. Není-li termín pro návratnost korektury sjednán, činí lhůta pro vyjádření odběratele k jejímu obsahu i formě tři dny od jejího obdržení.

5) Odmítnutí zveřejnění prezentace

5.1

Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnění prezentace, pokud tato svým významem, obsahem nebo provedením odporuje obecným etickým zásadám, zájmům dodavatele nebo je-li v rozporu s platnými právními předpisy. V případě, že důvody odmítnutí zveřejnění zjistí dodavatel až po obdržení faktury, je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit s tím, že důvody odstoupení musí písemně nebo emailem sdělit odběrateli.

6) Odstoupení od smlouvy

6.1

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit tak objednanou prezentaci své firmy rovněž prokazatelně písemnou formou nebo e-mailem z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Pokud odběratel odstoupí od prezentace svoji firmy po uhrazení, nevzniká dodavateli žádná povinnost vrácení poměrné nebo celé peněžní částky.

7) Cena dodávky a platební podmínky

7.1

Cena za prezentaci je v souladu s aktuálním ceníkem dodavatele a je pro obě strany závazná. Odběratel je v telefonickém hovoru obeznámen s cenou i slevami, které jsou pak pro poskytovatele závazné.

7.2

Na faktuře je sjednávána cena vždy včetně DPH. Odběratel se zavazuje podle platných norem uhradit cenu včetně DPH, a to na zálohové faktury vystavené dodavatelem k tomu účelu, a to na účet dodavatele uvedený na zálohové faktuře nejpozději v den tam vyznačeného data splatnosti. Pokud není písemně dohodnuto něco jiného, je splatnost zálohové faktury 14 dnů od jejího vystavení.

7.3

Zálohová faktura, daňový doklad jsou zaslány dodavatelem na adresu odběratele, nebylo-li dohodnuto jinak. V pochybnostech o termínu doručení těchto dokladů se má za to, že byly doručeny třetího dne po jeho odeslání poštou.

7.4

Nárok na úhradu smluvní ceny vzniká dnem vystavení faktury. Bez udání důvodu nelze brát fakturu za bezpředmětnou.

7.5

Úhrada je prováděna bezhotovostním bankovním převodem, pokud není sjednáno něco jiného. Za úhradu je považován okamžik, kdy je dohodnutá cena připsána na účet dodavatele v plné výši.

7.6

Dodavatel může v případě prodlení s placením odmítnout další objednávku odběratele popřípadě objednávku přijmout až poté, co odběratel uhradí zálohu, kterou může dodavatel v takovém případě požadovat až do výše 100% ceny poskytované služby. Do doby provedení úhrady zálohy může dodavatel odmítnout plnění objednávky prezentace.

8) Ochrana dat

8.1

Odběratel telefonickým souhlasem vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním informací pro prezentaci.

8.2

Název odběratele (firmu) stejně jako ostatní údaje, které jsou, které jsou součástí prezentace nebo dalších doplňkových služeb, odběratel uděluje souhlas s dalším použitím resp. možným bezplatným zveřejněním těchto údajů.

8.3

Po telefonickém souhlasu odběratel dodavateli dává souhlas zobrazovat údaje o firmě odběratele na internetových stránkách dodavatele www.infoaktuálne.cz a www.akceaktualne.cz, zpracovávat osobní údaje nutné pro evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem České republiky zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

9) Odpovědnost za vady

9.1

Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení dodavatele stanovených zákonem nebo jinak dohodnutých nebo vyplývajících ze všeobecných smluvních podmínek.

9.2

Pokud se v průběhu zveřejnění prezentace objeví takové nedostatky související s podklady odběratele, které nebyly zřejmé, nebo je dodavatel nemohl předvídat, nemá odběratel právo na uplatnění reklamace.

9.3

Prezentace má vady, není-li splněna některá z těchto podmínek: byl změněn obsah (text popřípadě grafické podklady) bez souhlasu zákazníka v rozporu s objednávkou nebo nebyla zveřejněna vůbec, byl chybně uveden obchodní název (firma) nebo jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo inzerenta, případně e-mailová adresa.

9.4

Zjistí-li odběratel v prezentaci své firmy na internetu některou z uvedených vad, je oprávněn uplatnit reklamaci nejdéle do 7 dní od prvního dne, kdy byla prezentace zveřejněna, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká.

9.5

Nebyl-li odběratelem potvrzen a zpět zaslán kontrolní náhled (korektura), nebo jsou-li na tomto kontrolním náhledu chyby, popřípadě nedodá-li odběratel konkrétní podklady, má se za to, že dodavatel nenese za chybné plnění žádnou odpovědnost a odběrateli tak nárok na uplatnění reklamace zaniká.

9.6

Chyby nebo jiné technické nedostatky, které však nezmění smysl nebo obsah prezentace, neopravňují odběratele ke krácení sjednané platby za poskytnuté služby.  Lze však prezentaci bezplatně opravit či poupravit, ale nevzniká nárok na náhradu škody.

9.7

Vznikne-li v prezentaci odběratele vinou dodavatele jiná vada, než jak jsou uvedeny v předchozím bodě, je odběratel povinen takovou závadu oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu a je oprávněn uplatnit v rámci reklamačního řízení nárok na slevu z ceny prezentace. Sleva a její výše či jiná náhrada za chybně zveřejněnou prezentaci je určována dodavatelem a odběratel nemá právo na jejich změnu.

9.8

Opoždění ve zveřejnění prezentace, které je nejvýše 14 dní ode dne, kdy má být prezentace zveřejněna, se nepokládá za porušení povinnosti dodavatele a nezakládá nárok na náhradu škody.

10) Termíny plnění

10.1

Termín zveřejnění prezentace odběratele dodavatelem je v den odsouhlasení v telefonickém hovoru.

10.2

Případné další (doplňkové služby) a jejich termíny plnění jsou zveřejněny na základě předchozí dohody.

11) Závěrečná ustanovení

11.1

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné smluvní podmínky kdykoliv písemně změnit s tím, že vůči odběrateli jsou tyto změny účinné až poté, co s nimi byl prokazatelně seznámen.

11.2

Pokud určité smluvní podmínky nejsou v těchto všeobecných smluvních podmínkách, platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení obchodního zákoníku popřípadě ustanovení, která jsou pro posouzení dané situace svým charakterem co nejbližší.

Platnost všeobecných obchodních podmínek je od 1.1.2015